Useful links

Details    eduID.cz    Services    News    FAQ    Password change    UNOB web

Novinky

25.11.2020 - Aktivace institucionálního přihlašování do MathWorks.com pro ověření nároku na licenci a používání produktů MathWorks mimo síť UO (v souladu s MathWorks Online Services Agreement)
01.07.2019 - Aktivace institucionálního přihlašování do registru ORCID.org
13.5.2019 - Aktivace přístupu do multioborové citační databáze Elsevier SCOPUS
30.01.2018 - Zpřístupnění materiálů MEFANET Lékařské Fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové studentům, učitelům a zaměstnancům 3.F.
02.05.2017 - Spuštění služby IdP - testovací provoz.

News

25.11.2020 - Enabled institutional authentication to the MathWorks.org for verifying license entitlement and using the MathWorks software on computers outside the campus network (subject to MathWorks Online Services Agreement)
1.07.2019 - Enabled institutional authentication to the ORCID.org registry.
13.05.2019 - Federative authentication to the Elsevier SCOPUS database is now available to all the students and employees.
30.01.2018 - Educational materials provided by the Medical Faculty of the Charles University in Hradec Kralove are now available to the students, lecturers and staff of the 3rd faculty.
02.05.2017 - Start of IdP service - live trial.

Dotazy

Jak dlouho platí autorizace po úspěšném přihlášení?

- 12 hodin (při nezaškrtnutí volby "Jednorázové přihlášení")


Jak se odhlásit (tlačítko v aplikaci pro odhlášení mi nefunguje)?

Buď ukončením prohlížeče, nebo smazáním všech cookies od "idp.unob.cz" a od serveru, na který jste byli přihlášeni.


Nemohu se přihlásit: dostávám odpověď "Zadané heslo není správné."

Platí jedna z možností:

- zadali jste špatný login (=> zadejte správný)

- zadali jste špatné heslo (=> zadejte správné)

- zadali jste vícekrát za sebou špatné heslo (=> vyčkejte 15minut pro autom. odblokování)

- nezměnili jste si své heslo pro prvotní přihlášení (=> nejprve si jej změňte)


Proč mi nefunguje přihlášení ke službě X, která je uvedena v seznamu služeb?

Musí být splněno několik podmínek:

- v případě služby v eduGAINu musí mít univerzita zpravidla uzavřenu smlouvu s poskytovatelem služby

- pro některé služby je nutná explicitní konfigurace na straně Poskytovatele identit UO


Chci se připojit ke službě X, ale nevím, kam mám zadat přihlašovací údaje.

Zpravidla je potřeba vyhledat odkaz na "federativní přihlášení", "přihlášení bez registrace prostřednictvím eduID.cz", resp. "pomocí Shibboleth", případně "institutional login" apod..


Můžete mi poradit se službou X?

Univerzita garantuje pouze metodu přihlašování, nikoliv samotnou cílovou službu. S výjimkou několika vybraných služeb (např. ownCloud a FileSender provozované CESNETem) je nutné se obrátit na provozovatele cílové služby.


Na jaké další (komerční) služby se lze tímto způsobem přihlásit?

Zpřístupněny a otestovány jsou databáze WebOfKnowledge/WebOfScience,IEEEXplore,SpringerLink a SCOPUS.


Potřebovali bychom zpřístupnit uživatelům službu X. Kam se máme obrátit?

Uvedení konkrétní služby v seznamu služeb dostupných přes eduID.cz nebo eduGAIN automaticky neznamená její zpřístupnění. Požadavek na zpřístupnění služby musí být odůvodněný, realizace technicky proveditelná a musí existovat vhodné podmínky pro její provozování na UO. Pro konzultaci nad možnostmi zpřístupnění potřebné služby je za splnění všech předchozích podmínek možné kontaktovat správce služby Poskytovatel identit na UO, Bc. Rafaje z OKIS.

FAQ

Upon successful login, for how long is the person authorised?

- 12 hours (unless the "One-time Login" option has been checked)


How do I log out (the Logout button in the app doesnt seem to work)?

Either by shutting down your browser or by deleting all the cookies from "idp.unob.cz" as well as from the server you've been logged on.


I cannot log in: the reply is "The password you entered was incorrect."

One of the following reasons applies:

- the login you've entered is incorrect (=> enter the correct login)

- the password you've entered is incorrect (=> enter the correct password)

- you've entered an incorrect password multiple times (=> wait for 15minutes for aut. unlocking)

- you did not change your initial password (=> change it first)


Why I cant log in to a service listed in the list of supported services?

Several conditions have to be satisfied first:

- for an eduGAIN service, university usually needs to have a contract with its supplier

- some services require prior configuration of the university's Identity provider service


I want to log in to the service X, but I'm clueless about where to start.

It is usually necessary to find an entry such as "federated login", "login without registration using eduID.cz or eduGAIN" or "Shibboleth login", or "institutional login", etc..


Can you help me with service X?

University provides guarantee to the login process only, not the target service. Except of a few selected services (f.e. particularly ownCloud and FileSender services from CESNET), it is necessary to consult the provider of the service in question.


What other (commercial) databases are currently available?

WebOfKnowledge/WebOfScience,IEEEXplore,Springer and SCOPUS.


We'd like to provide users with a service X. Who should we contact?

The fact that a particular service is listed in the list of services available via eduID.cz or eduGAIN does not automatically imply the service in question can be used. The request for the service has to be reasonable (subject to prior approval), its realisation technically feasible and sufficient conditions must exist for its sustainable, long-time operation at the university. For consultation of the possibilities to enable access to the requested service, provided that all the conditions outlined above are met, you may contact the unob.cz IdP service admin, Mr. Rafaj from OKIS

Login to the service:

ProQuest PROD SP ProQuest PROD SP
ProQuest provides subscription access to numerous premium technical journals, dissertations and other information databases.

Please enter your login credentials: